Wstęp deklaracji

Przedszkole Nr 154 w Warszawie „Pod Wesołą Truskaweczką” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Nr 154 w Warszawie „Pod Wesołą Truskaweczką” 

Dane teleadresowe jednostki

https://p154targowek.eduwarszawa.pl/

ulica Świętego Hieronima 5, 03-232 Warszawa

 

Data publikacji strony internetowej: 28.02.2022 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11.04.2024 r.

Strona internetowa Przedszkole Nr 154 w Warszawie „Pod Wesołą Truskaweczką” jest Częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne 

  1. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  2. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

Wyłączenia

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 01.08.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez .

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 11.04.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor przedszkola - Alicja Zanp154@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 811 24 64. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 154 „Pod Wesołą Truskaweczką” w Warszawie ma siedzibę przy ulica Świętego Hieronima 5.

Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy przez furtkę z dzwonkiem-do kontaktu z pracownikiem. Furtkę i drzwi otwiera się za pomocą karty magnetycznej.

Do przedszkola można dojechać samochodem- parking naprzeciwko wejścia głównego z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych oraz jedno miejsce przy ogrodzeniu od ulicy Wybrańskiej; 

autobusem- przystanek jest oddalony ok. 500m, jak również tramwajem i metro o podobnej odległości ok.600m.

Budynek jest piętrowy. Posiada bariery architektoniczne w postaci schodów do administracji przedszkola- sekretariatu, gabinetu dyrektora i kierownika gospodarczego, jak rówież na piętro i do szatni.

Przedszkole nie dysponuje toaletą dla osób niepełnosprawnych.

Na teren przedszkola można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. W budynku, jak i w furtce nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Jest możliwośc skorzystania z usług tłumacza Polskiego Tłumacza Migowego PJM online.