Ramowy rozkład dnia

Uchwała nr 6/2020/2021

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 154 w Warszawie

 

w sprawie ustalenia ramowego planu dnia na rok szkolny 2021/2022

 

 

 

 

 

 

Na podstawie §  12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502), uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 1. Rada pedagogiczna wnioskuje o ustalenie Ramowego Planu dnia na rok szkolny 2021/2022, szczegółowo określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia zasady z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci , zaleceń covid oraz oczekiwań rodziców.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

Przedszkola Nr 154

 

 

 

Załącznik nr 1

do uchwały nr 6/2020/2021

 

Ramowy plan dnia Przedszkola Nr 154 „Pod Wesołą Truskaweczką”

 

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17.00

 

7.00-8.00

 

 • Schodzenie się dzieci do przedszkola.
 • Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci.
 • Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp.
 • Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe.
 • Czynności higieniczne.

8.00-8.30

 

 • Zabawy zgodnie zainteresowań dzieci.

8.30-9.00

 

 • Prace porządkowe.
 • Ćwiczenia poranne.
 • Przygotowanie do śniadania.
 • Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

9.30 – 11.30

 

 • Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi.
 • Zajęcia edukacyjne kierowane i niekierowane w sali i na powietrzu prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania.
 • Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
 • Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.
 • Spacer, zabawy na świeżym powietrzu (zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze).
 • Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
 • Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.

11.30-12.00

 

 • Czynności higieniczne.
 • Przygotowanie do obiadu.
 • Obiad – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

12.30-14.00

 • Odpoczynek przy muzyce, słuchanie bajek.
 • Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, praca korekcyjno-kompensacyjna i indywidualna.

14.0014:30

 • Czynności porządkowe i samoobsługowe.
 • Przygotowanie do podwieczorku.
 • Podwieczorek – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

14.30-17.00

 

 

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym.
 • Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
 • Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci.
 • Ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci.
 • Zabawy i gry edukacyjne przy stolikach z małym zespołem.
 • Czytanie fragmentów książek.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne.
 • Prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych.
 • Rozchodzenie się dzieci.